Länkar

Organisationer
Intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Föreningen har nära 400 medlemmar – främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också företag.
Information insamling av batterier.

Naturvårdsverkets informationssida för allt inom producentansvar.

Arbetsgivare- och intresseorganisation för Sveriges 290 kommuner, 18 landsting och 2 regioner.

Myndigheter

Föreskrifter om transport av farligt gods – ADR-S och RID-S – UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods.

Kemikalieinspektionen.

Producentansvarsbolag
Näringslivets servicebolag för insamling, omhändertagande och återvinning av större blybatterier (som väger mer än 3 kilo) samt alla fordonsbatterier.
Näringslivets servicebolag för insamling, omhändertagande och återvinning av batterier som väger mindre än 3 kilo.

Näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp.

Sökmotorer, lagar, förordningar, samt EU-rätt

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar.

EUR-Lex ger direkt och gratis åtkomst till EU-rätten. Systemet bygger på sökningar i EUT (Europeiska unionens officiella tidning) som innehåller t.ex. fördrag, lagstiftning, rättspraxis och förberedande rättsakter.

Länkar inom EU beträffande batterier och (WEEE)
The European Portable Battery Association (EPBA) is the European organisation of companies manufacturing, selling or distributing portable batteries. The mission of the EPBA is to ensure that the ideal conditions are created for responsible development of the portable battery industry in Europe.
EU-kommissionens sida om batterier, rapporter om kapacitetsmärkning.